Transformacijos vykdymas

Čia vykdomi pokyčiai

Transformacinis pokytis – tai svarbus jūsų IT bei verslo vykdymo būdo pakeitimas. Jei jums reikia judrios inovacijos, kad su kaupu patenkintumėte savo klientų reikalavimus, ar norite išnaudoti naujas galimybes ir išsiskirti iš esamų ir naujų konkurentų, stovėti vietoje nėra kada.

Privačiajame, viešajame ir savanoriškajame sektoriuose reikia laikytis terminų, mažinti išlaidas ir verslui suteikti tikrosios vertės. Transformacinis pokytis reiškia pajėgumų pakeitimą iš pagrindų, kurio negalima įvykdyti esamais veiklos būdais, reikia pasitelkti naujas technologijas, naują darbo būdą, o dažnai turi būti keičiamas ir atskirų darbuotojų, komandų ir visos organizacijos mąstymas bei kultūra.

Norint pasisekimo būtina naudoti visus elementus apimantį metodą, lyderystė atliekant transformaciją yra lyg klijai, kurie sutvirtina šias sudedamąsias dalis.

„Proact“ pokyčių sistema nustato pagrindinius darbo principus, kuriais vadovaudamiesi suprantame, kokie turėtų būti jūsų pokyčiai, kad suteiktumėte verslui papildomą vertę, kurios negalite pasiekti veikdami esamu būdu.

Mūsų metodologija pagrįsta 5 pagrindiniais principais. Kiekvienas įsipareigojimas yra unikalus ir vykdomas pasitelkiant mūsų intelektinį kapitalą bei patirtį visose šiose srityse.

1 principas: analizė, prioritetų suteikimas, parinkimas ir pokyčio parinktys
Ką turėtumėte nustoti daryti, ką pradėti ir ką tęsti? Kokios jūsų parinktys? Kokią vertę siūlo kiekviena parinktis? Kurios iš pateiktų galimybių jums tinka labiausiai?

2 principas: organizacijos pasiruošimo pokyčiui laipsnio nustatymas ir užtikrinimas
Sėkmingą pokytį vykdyti leidžiančių bei tam trukdančių veiksnių nustatymas – pokytį vykdyti leidžiantys veiksmai, jūsų dabartinės vietos bei reikiamų pokyčių nustatymas

3 principas: nuoseklios pokyčio vizijos ir strategijos kūrimas
Vizijos ir strategijos nustatymas bei konkretaus vykdymo kūrimas. Pageidaujamos „būti“ būsenos nustatymas visoje organizacijoje ir pokyčio schemos kūrimas

4 principas: sëkmingas pokyèio ávykdymas
Pasitelkiami rinkos pirmaujantys ágûdþiai ir patirtis, patikrintos standartinës architektûros ir struktûrizuotas lankstus metodas, kad pokytis bûtø sëkmingai ávykdytas þinomuose rizikos lygiuose, uþtikrinant jo valdymà viso pereinamojo proceso metu, ir pasiekiami iðmatuojami rezultatai.

5 principas: Á pokytá ir paslaugas sutelkto valdymo átvirtinimas
Uþtikrina, kad pokytis pritaptø ir naudojant naujai nustatytà atskaitos taðkà gaunama vertë. Taip pat nustatoma ir vykdoma nuolatinio paslaugos tobulinimo programa.

Susijusios paslaugos

KLIENTAMS NEÐAME SËKMÆ

„Fokker Aerostructures“ „Grieg Star Shipping“ „Oslo Bors“